La Oliva, matraz do Rexurdimento

Publicado n´A Trabe de Ouro nº 84 (2010)

 

No número 75 desta mesma revista[1] publicamos un artigo verbo daquel xornal desequilibrante na balanza histórica encanto significou a recuperación do pensamento provincialista e guiou ideoloxicamente o renacemento galego. Participou exitosamente na construción do pazo, na grande obra de recoñecemento da nosa identidade que sacudiu os vellos prexuízos nados na autoxenreira, na elaboración dun discurso galeguista latexante mais non expreso nas elites intelectuais nativas e na vontade liberadora de Galiza en todas as súas frontes. Naquel 2008 publicáronse tamén outros dous traballos co mesmo obxecto de estudo: un de Beramendi[2] e outro de Barreiro Fernández[3]. Os tres abordaron, por primeira vez, un estudo de xeito monográfico sobre o citado diario. Atrás quedaron os indispensábeis artigos de quen fora cronista oficial de Vigo, Xosé María Álvarez Blázquez, esquecido xa polas autoridades municipais tralo Día das Letras Galegas mentres degoiramos a dilixente atención que merece o seu valiosísimo fondo persoal[4].

Nós, ao rematar o traballo, prometeramos tirar outro que atinxira a condición “galeguista” do medio escrito. Velaquí logo o cumprimento.

Porén, dende aquel 2008 deica este 2010 puidemos afondar e descubrir novas fontes de información e datos relevantes que nalgúns casos corrixe algún cativo erro e noutros amplía o contido. Todo froito duns anos dedicados á redacción do traballo de investigación tutelado (TIT), que dirixiu Anxo Angueira, e agora encentando a tese de doutoramento dedicada a La Oliva e baixo dirección de Gonzalo Navaza.

Se entón falamos de matriz e hoxe de matraz do Rexurdimento non é efecto dunha disgrafía na alteración vocálica. Ambas formas recollen a esencia daquilo que destaca en La Oliva pois dela nace e nela mestúrase o renacer. Logo demostremos por que nas súas páxinas está a fórmula reveladora de moitas inquedanzas abertas nos estudos arredor do século xix.

Á aquela xeración coñecémoslle tres denominacións: a segunda provincialista (que usan Beramendi e Ríos Panisse), a dos precursores (de Manuel Murguía) ou a de 1854 (de Carvalho Calero). Ao noso entender seríalle ben acaído chamala xeración do Miño, en referencia ao xornal que continuou en 1857 a tarefa de La Oliva, trala prohibición gobernamental, e ter vida deica o 1868, polo tanto, conformándose como o voceiro da intelectualidade galega no cerne do Rexurdimento. Mais non vaiamos arestora a enlearnos neste debate bautismal.

Outro enfoque de interese, coidamos, é mergullármonos en La Oliva como elemento nuclear do progresismo vigués e espreitar a súa organización dende as crónicas xornalísticas. Algunha nota de historiografía local deixaremos caer no presente traballo. Porén debemos comprender este artigo como un complemento ao anterior, polo cal non recuncaremos en determinadas cuestións xa explicadas.

 

  1. Asumen o legado provincialista

Decote coidamos que o provincialismo rematou coa malfadada derrota no levantamento de 1846 e, incluso, que o castigo a aquela acción se reduciu ao fusilamento dos militares en Carral. Logo esquecemos que outros dos líderes civís e militares partiron para o exilio (Inglaterra, Portugal ou mesmo Francia), onde non sempre foron ben acollidos, como lle aconteceu a varios deles no país veciño vítimas da persecución ao progresismo (coñecidos como “malhados”[5]) na vella Lusitania[6].

Coa amnistía de outubro de 1846, motivada polo casamento de Isabel II, moitos deciden volver á patria. O goberno de Narváez, máis da escola absolutista ca liberal, continuou na súa liña de represión en Galiza. Prodúcese un exilio cara outros puntos do estado sendo Madrid o lugar máis común de destino. Alí atopamos polos anos 50 a José Rúa Figueroa, Eduardo Chao, Eduardo Ruíz Pons, Antonio Romero Ortiz, Antolín Faraldo, Manuel Becerra, Manuel Vicente Cociña… Na reitoría da Universidade de Madrid está Nicomedes Pastor Díaz entre 1847 e 1850.

De entre todos eles é o boticario Eduardo Chao Fernández o máis determinante para o nacemento de La Oliva e, por ende, para a recuperación da escola provincialista[7]. A súa casa de Madrid convertérase nun lugar de encontro de moitos galegos emigrados e exiliados. Xunto ao lar da familia Avendaño, estirpe liberal e progresista da cidade de Vigo[8], e os parladoiros nos bares conformamos o círculo do progresismo galego.

No romper da década dos 50 Juan Compañel chega a Madrid da man de Eduardo Chao, quen sería o seu cuñado[9], para integrarse na imprenta de Gaspar y Roig. O seu oficio de impresor comezara nos talleres do pai que dende 1834 rexía a súa viúva, Josefa Rivas. Coidamos que debeu encargarse da imprenta que a familia tivo en Ourense tralo 1846, que logo mercaría un dos caixistas, Pedro Lozano. Mais xa en 1855 nos consta imprimiu traballos da Universidade Central de Madrid nunha imprenta baixo a súa responsabilidade: Imprenta á cargo de J. Compañel, Jardines 24, bajo[10].

Varios rapaces (Alejandro Chao, Manuel Murguía, Serafín e Teodomiro Avendaño, Juan Compañel…) constitúen o que Barreiro Fernández chamou “Comité Borrasca”, nome que empregaron nalgunha das súas cartas. Este comité relaciónase cos exiliados galegos e viven un proceso de maduración mais, sobre todo, de racionalización dos feitos acontecidos en 1846 do que foron testemuñas de pícaros.

Velaquí, concluímos, o inicio da aliaxe entre dúas xeracións que se fortalecerá dende a experiencia xornalística que funda La Oliva.

Entón, unha rapazada escoita e discute sobre o acontecido entre os anos 1841 e 1846: a Academia Literaria apadriñada polo mesmísimo Capitán Xeneral de Galiza (Martín José de Iriarte, home de confianza de Espartero), os cabezallos da prensa provincialista, os debates políticos e estéticos daquela mocidade universitaria, a preocupación centralizada na defensa dos intereses e do progreso de Galiza… En síntese, agora son quen de recoñecer as ferramentas que conformaban o discurso ideolóxico daquela xente e cóllenas para si.

Porén, atendamos a que La Oliva non é o primeiro xornal de tendencia galeguista tralo 1846. Seguramente foi Eco de Galicia, editado baixo a dirección de Antonio Neira de Mosquera, o primeiro que puido recoller algunha idea provincialista mais nin foi a súa acción cotián nin se destacou por iso[11].

Na Coruña, arredor do poderoso e alumante lar de Juana de Vega, fundarase en 1854 El Clamor de Galicia, con Benito Vicetto na dirección. Estamos xa perante un xornal identificado con Galiza e defensor dos intereses patrios. Comeza a rexurdir o pensamento galeguista dende unha opción un chisco conservadora en comparación coa de La Oliva, sempre fiel ao esparterismo e ás ideas máis avanzadas do progresismo (segue de preto o ronsel da actividade política de Eduardo Chao).

Neste círculo coruñés atopamos aos seguintes persoeiros, algúns ligados dende Ferrol: o citado Benito Vicetto, Leandro Saralegui e Medina, os irmáns Antonio e Francisco de la Iglesia ou Ricardo Puente y Brañas, entre outros.

La Oliva, como xa sabemos, nace co romper de 1856 baixo un goberno progresista presidido por Baldomero Espartero, o Duque da Vitoria. O ano anterior foi de debates e intercambio de impresións. A rapazada de Madrid delega (por dicilo dun xeito) en Alejandro Chao a súa postura. Chega a Vigo, onde residía a súa familia, co aval do seu irmán Eduardo e coa protección do seu pai, José Chao, daquelas xa membro do Casino de Vigo. Na cidade da oliveira a facción esparterista tiña en José Ramón Fernández Domínguez, alcumado Carballo, o seu líder natural[12] e no casino o seu centro de operacións. Entre os fundadores deste Casino de Vigo, que denantes se chamara “Circo Recreativo de Vigo”, están o mesmo Carballo, Ramón Buch, Atanasio e Nemesio Fontao ou José Chao.

Alejandro logra que o grupo vigués se decante por Juan Compañel como o encargado da nova imprenta xa que Carballo parece que tiña outra opción máis barata (Compañel estaba en Madrid e os gastos da viaxe hai que supor que os asume o novo xornal). Quen non virá será Manuel Murguía nin Eduardo Chao, ambos en Madrid e por motivacións diferentes.

Unha vez no hinterland vigués nace La Oliva cunha liña expresamente progresista (coa bandeira de Espartero á fronte) e galeguista (recupérase o interese pola defensa e progreso de Galiza).

O mellor dos espellos posíbeis para argumentar ese compromiso co provincialismo foi a homenaxe que a redacción tributa aos Mártires de Carral. O número 25, correspondente ao 26 de abril de 1856, modifica a súa portada habitual para destacar en letras grandes: “Á la memoria de las Víctimas de Carral”, seguida do nome dos fusilados naquela vila e co peche: “¡26 de abril de 1846!”, nunhas elocuentes exclamacións que facían máis destacada aquela data de tráxica lembranza.

O feito de mudar a portada cotiá do xornal é unha mostra da relevancia que lle outorgaron a aquilo. Os artigos de Alejandro Chao, Manuel Murguía e o poema de Aurelio Aguirre, xunto á información dalgúns actos celebrados en Galiza pola memoria dos defuntos, recollían aquela loita como un símbolo da liberdade e dotárona dunha mística galeguista. Era a primeira lembranza pública daqueles feitos.

Porén La Oliva non garda para si un certo malestar polo silencio que El Clamor de Galicia fai desta data. O grupo coruñés contesta de inmediato argumentado que os mortos en Carral non eran galegos (como de certo é) e, polo tanto, non tiñan nada que honrar. La Oliva retruca afirmando que, fosen ou non galegos, eles morreran baixo a bandeira da nosa terra e iso convertíaos en fillos adoptivos de Galiza. El Clamor de Galicia non aceptou esa teoría e La Oliva non aceptou aqueloutra. As espadas pareceron quedar en alto naquela batalla dialéctica e simbólica sobre os acontecementos de 1846.

Hoxe parece que ninguén pode discutir que o levantamento de abril supón un feito nitidamente galeguista e progresista. Fora o remate dunha acumulación teórica practicada entre 1841 e 1845, nunha prensa moi definida e moi ligada á experiencia da Academia Literaria[13].

Mais por que triunfou xa entón a postura do grupo dos Chao? Porque as vicisitudes políticas provocaron a queda d´El Clamor de Galicia en outubro de 1856, xa baixo mandato do conservador xeneral Narváez, que foi axiña substituída por El Defensor de Galicia, con Ricardo Puente y Brañas na dirección. Mais este tampouco resistiu a man abafante do novo réxime e pechou no Nadal daquel 1856.

Entón, La Oliva, que con moito superaba a cantidade de exemplares editados ao día con respecto aos competidores e contaba cunha nutrida urdime de subscricións, ofrécelle ao grupo coruñés e ferrolán as súas páxinas. Fano así e pasan a reforzar o proxecto xornalístico que daquelas xa lideraba Juan Compañel, quen comezaría a outorgarlle unha perspectiva nacional La Oliva subtitulándoo como Periódico de Galicia e deixando un tanto á marxe as cuestións máis locais a prol das galegas.

Deste xeito os noutrora contrarios á homenaxe das vítimas de Carral pasaban a ser colaboradores activísimos de quen acababan de situar na historia de Galiza a Solís, entre os militares, e a Faraldo, entre os civís, como símbolos da loita pola liberdade.

Endebén non queda só no tributo popular aos mártires a nosa argumentación sobre este punto.

O provincialismo era unha teoría política máis ou menos estruturada e edificada. Por riba de todo está a defensa dos intereses galegos, o seu progreso e unha maior atención ao pasado histórico. La Oliva está nese vieiro: defensa da mellora da rede de comunicacións que debería favorecer ás exportacións (sobre todo as relacionadas co mar); reflexión sobre a emigración producida polo atraso económico mais non pola suposta pobreza de Galiza (feito que sempre negan os redactores); continua reclamación da chegada do tren concretamente a Vigo pasando por Ourense; fomento dunha literatura galega, de escritores galegos, de temática galega e, a poder ser, en galego (de aí o nacemento da Biblioteca La Oliva que despois foi Biblioteca El Miño)[14]; un crecente interese pola historia e os grandes persoeiros do pasado; reflexión sobre a educación e a importancia que ten para o desenvolvemento das riquezas dun pobo… En fin, coidamos que moitos aspectos coincidentes coa liña do provincialismo aínda que noutros fosen diverxentes (agora xa non se reclama a unidade provincial de Galiza, canto menos nesta primeira xeira de La Oliva).

 

  1. Juan Compañel e a liña editorial de La Oliva

Non hai dúbida para nós á hora de afirmar que La Oliva funda unha liña editorial progresista e galeguista que se mantivo practicamente ininterrompida deica o 1936, sempre na cidade de Vigo e sempre cunha ligazón orgánica entre os diferentes cabezallos.

O seu segundo director, o impresor Juan Compañel, foi un home de extraordinaria valía e abnegación. Sempre se dixo aquilo de “Juan Compañel foi algo máis do que impresor de Cantares gallegos”. Foino e daremos algunha notiña do por que.

A prensa chegou a Galiza cunha relativa tardanza en comparación con outros pobos. No romper do século xix apenas había escasas imprentas que non fosen as directamente ligadas ao poder do aparello eclesiástico e, por tanto, moi centradas na cidade de Compostela. Será a revolución industrial, que mellorou o proceso de impresión (por exemplo, a aparición da máquina de vapor ou dun papel e tinta máis baratos) a que facilite o estoupido da prensa á par, obviamente, das liberdades que se ían conquistando como foron as leis relacionadas coa liberdade de opinión, impresión ou prensa[15].

Na primeira metade da década dos 40 abrollan unha presa de xornais que se adoitan encaixar no provincialismo. Fundan unha liña editorial: a galeguista. O máis célebre de todos eles é El Porvenir, dirixido por Antonio Romero Ortiz, José Rúa Figueroa e Antolín Faraldo, estes dous últimos enxalzados dende as páxinas de La Oliva.

Este xornal, prólogo ao pronunciamento de 1846, estampou nos seus últimos números o lema “Todo para Galicia”[16]. Unha máxima que a xeración posterior recuperou tardiamente para El Miño e ampliou: “Todo para Galicia. Todo por Galicia”[17].

As reviravoltas históricas, a ruda adversidade que bate contra Galiza, quixeron que fose La Oliva quen consolidase aquela postura galeguista nas páxinas do xornalismo galego. Galeguista mais tamén ferreamente progresista.

Velaí a sobranceira función de Juan Compañel, quen xa de mozo traballara na impresión d´El Porvenir no taller familiar. O impresor compostelán, formado naquela crucial etapa provincialista, coñecedor do sabor acedo da derrota e vítima indirecta da represión sobre as liberdades de expresión, non se retirou vencido e nin tan sequera quixo coñecer outras fortunas da vida. Todo o contrario! Compañel termou daquela grande obra galega e incorporouse a elite intelectual que pelexaba por unha Galiza máis galega e máis progresista.

Xa dixemos que asumiu a dirección de La Oliva e baixo a súa orde comezou a concepción nacional do xornal vigués: non podía caer no localismo para enfrontarse a Faro de Vigo senón que a súa misión era aínda máis ampla, era aínda máis complexa e arriscada. Fíxoo así e, por ese motivo, padeceu prisión en diferentes ocasións ao longo da década dos 60, afrontou as multas que a censura aplicaba, resistiu ás aldraxes públicas que os xornais conservadores facían naqueles anos de goberno retrógrado. Non estivo só, ben o sabemos, mais el era a responsabilidade xurídica e civil por ser o editor responsábel e director do xornal.

Publicar Cantares gallegos tampouco resultou unha tarefa cómoda nun tempo en que a poesía feminina practicamente se reducía aos chamados álbums de señoritas. E se aínda por riba os poemas ían en galego, pois aumentaban as posibilidades de que aquela aposta puidese derivar nun fracaso editorial e económico. Mais sabemos que o fixo.

Rosalía era unha integrante máis daquela intelectualidade apadriñada por Eduardo Chao. O propio boticario puido ser un dos patrocinadores e impulsores da Rosalía poeta cando en Madrid publica La flor (1857)[18]. Cómpre saber que Alejandro Chao era un dos amigos máis próximos á parella Murguía-Castro[19]. En fin, que non imos dicir nada novo sobre a inclusión da escritora nas fileiras daquel movemento rexenerador da patria galega.

Cando en 1868 triúnfa o levantamento progresista, Compañel decide recuperar o título de La Oliva, mantendo o mesmo formato, subtítulo e numeración ca El Miño. Seguía na dirección que deixaría en 1873 tras aceptar un posto do Ministerio de Fomento para a provincia de Ourense[20]. Coa súa marcha, a nova redacción anuncia no último número do xornal[21] que pechaban para deixar paso a outra cabeceira que eles mesmos ían potenciar: La Concordia. Entre os redactores están Delio Fernández Chao, fillo de José Ramón Fernández Domínguez (primeiro director de La Oliva) e Concepción Chao, ou o ferrolán Ramón García Vicetto, curmán de Benito Vicetto, vello colaborador d´El Miño e La Oliva, que traballou de secretario no concello de Bouzas e foi militante do republicanismo federal.

La Concordia estivo dirixido inicialmente por Miguel Fernández Dios, antigo integrante da redacción de La Oliva, quen tamén asume a imprenta, agora denominada Imprenta M. Fernández Dios, que ten o seu enderezo no mesmo lugar que o tiña denantes Compañel: rúa Victoria 10[22]. Durante algún tempo continuou estampado nas súas páxinas o devandito lema “Todo por Galicia, todo para Galicia” e sempre foi o rival ideolóxico de Faro de Vigo. Que maiores probas desa continuidade de liña editorial?

La Concordia foi un dos xornais de maior tirada de toda Galiza, polo tanto, seguía mantendo no cume xornalístico o que xa La Oliva conseguira en 1856: convertese no máis lido da terra galega. La Concordia acadou a honra de ser o primeiro diario de Vigo.

Co decorrer dos anos pasou de servir a acción política de Eduardo Chao para servir a causa do deputado liberal Ángel Urzáiz e posteriormente situarse na causa do agrarismo.

Segundo nos di Xosé María Álvarez Blázquez a fin de La Concordia débese á súa aposta por converterse no órgano oficioso da liberal Liga de Defensores de Vigo (Álvarez Blázquez, 1980: 522). Tralo seu peche aparece El Pueblo Gallego[23]¸ que sae á rúa o 27 de xaneiro de 1924. De feito o derradeiro propietario de La Concordia, La Editorial Vigo S. A. é o mesmo d´El Pueblo Gallego. O citado cronista de Vigo afirma que a colección completa de La Concordia e parte do seu sucesor foron queimados nun acto público propio do feixismo.

Aínda queda, coma en toda a traxectoria da prensa galega, por mergullarse na historia deste benemérito xornal vigués propiedade de Manuel Portela Valladares dende 1926, dirixido inicialmente por Ramón Fernández Mato e que tan significado foi para o galeguismo e o republicanismo. Dicir, en troques, que El Pueblo Gallego se imprimía nos talleres da rúa Doutor Cadaval[24] e que mantiña o enfoque editorial do seu antecesor: galeguismo e progresismo. Tristeiramente a súa escola freou en xullo de 1936 cando Atila se apodera de Galiza. O xornal sería expropiado e converteríase nun órgano de adhesión ao feixismo para escarnio de todo o republicanismo e o nacionalismo galegos. Incluso, coidamos, para toda a tradición xornalística encetada en La Oliva en 1856.

El Pueblo Gallego duraría deica 1979, cando pechou por problemas económicos derivados da súa filiación ao feixismo durante a ditadura.

É xusto recoñecer que en todas estas cabeceiras que citamos houbo unha forte argumentación a prol dos intereses de Vigo. Poida que en determinadas ocasións rozase o localismo mais coidamos que non perdeu a faceta nacional que os caracterizou dende o inicio.

 

  1. O berce do rexurdimento

É difícil atopar un outro xornal que tivese dende o inicio unha nómina de redactores e colaboradores tan achegados ao proceso de rexeneración e renacemento da cultura galega. Xa fomos dando nomes de moitos deles e outros tantos compleméntanse na listaxe de autores que recolle El álbum del Miño (Imprenta J. Compañel, 1858): os irmáns Camino (Alberto e Domingo), Xohán Manuel Pintos, Manuel Santos Arcay, os irmáns Rodríguez Seoane (José e Luís), Ramón de la Sagra, Antonio Romero Ortiz, Manuel Colmeiro, Nicolás Taboada Leal, Leandro Saralegui, Indalecio Armesto, Eduardo Pondal, os irmáns Feijóo (Casiano e Camilo), Eduardo Gasset y Artime, os irmáns Chao (Eduardo e Alejandro), Rosalía de Castro, Eduardo Ruiz Pons, Teodomiro Avendaño etc. Nesta longa listaxe tamén inclúen escritos dalgúns senlleiros galegos xa mortos coma Martín Sarmiento, Rodríguez de Padrón, o Conde de Lemos, Jerónio Feijóo ou José Cornide.

O Rexurdimento non se cingue a un espertar literario senón a un proceso de toma de conciencia da diferencialidade galega e, por tanto, dun movemento de recoñecemento da nosa terra, da nosa cultura, da nosa historia e da nosa economía. Unha nova elite de intelectuais comprométense co provir de Galiza coma denantes fixeran os provincialistas. Pertencen á mesma estirpe galeguista.

La Oliva e El Miño congregan nas súas páxinas as máis decisivas matinacións, creacións e opinións do pobo galego. Aquí é onde se funda o Rexurdimento que ten en Cantares gallegos o libro cume da expresión ideolóxica daquela xeración alén de ser unha xoia literaria. Expresión que podemos concretar na afirmación do noso fronte á negación dos foráneos.

 

Xurxo Martínez González

 

[1] Martínez González, X. (2008): “La Oliva. A soleira do Rexurdimento. Breve achegamento ao xornal matriz da ideoloxía do Rexurdimento”, n´A Trabe de Ouro nº75.

[2] Beramendi, J. (2008): “O progresismo provincialista galego a través de La Oliva (1856-1857)”, A patria enteira: homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández.

[3] Barreiro Fernández, X. R. (2008): “ La Oliva: xornal progresista e galeguista de Vigo”, A semente da nación soñada: homenaxe a X. L. Méndez Ferrín.

[4] Fondo que moi amabelmente ofreceu a familia Álvarez Cáccamo para a nosa investigación doutoral.

[5] O epíteto procede das mulas “malhadas” que tiraban da carruaxe do infante absolutista Miguel cando sufriu un accidente que o puxo en perigo de morte.

[6] Antolín Faraldo ou Antonio Romero Ortiz estiveron presos en Peniche.

[7] Na carreira de Farmacia atopamos como mestre a Antonio Casares y Rodríguez, destacado progresista e propietario dunha botica na Praza do Toural de Compostela (que aínda existe hoxe en día). Estivo ligado a outros destacados boticarios progresistas de Compostela.

[8] A Avendaño foi unha notábel familia viguesa que residía na Barxa, lugar onde os galeguistas celebraron o seu xantar durante o período republicano e hoxe é o solar que acubilla os cimentos das Torres de García Barbón.

[9] Lembremos que Juan Compañel y Rivas casaría con Peregrina Chao Fernández en 1863 en Vigo. Julio Alonso Gregorio-Espino publicara en 1984 un interesante primeiro volume das Notas genealógicas viguesas (Concello de Vigo) sen saír nunca os restantes volumes. Coidamos sería un empresa feliz a publicación dos inéditos para coñecermos máis intimamente o pasado de Vigo pois xa é hoxe difícil atoparmos o exemplar édito nas bibliotecas viguesas.

[10] Un exemplo é o discurso lido por Joaquín Botana Miguez (que chegou a Senador pola Coruña e alcalde da cidade de Compostela) no acto de doutoramento en xurisprudencia.

[11]Máis ben coidamos que se destaca por pretender situar a capitalidade de Galiza en Compostela, logo da polémica xurdida trala división provincial.

[12]Cómpre lembrar unha vez máis que Carballo casou con Concepción Chao Fernández o 16 de xullo de 1841.

[13]Non imos detallar aquí que para nós o pensamento galeguista ou o recoñecemento da diferencialidade galega camiño dunnha concepción nacional de Galiza vén de máis atrás. Mesmo algunhas liñas de investigación mergúllanse en proclamas e escritos anteriores á propia Guerra da independencia, onde nós situamos o inicio desta conciencia galega.

[14]Cómpre dicir que La Oliva será a encargada de introducir en Galiza o folletín literario.

[15]A primeira Lei de imprenta apareceu á calor das Cortes de Cádiz e a constitución de 1812.

[16]Exactamente aparece dende o número 12.

[17]Coidamos que foi a partir do ano 1864 cando se recolle. Polo tanto, oito anos despois de mirar a luz La Oliva.

[18]Durán, J. A. (2007): http://tallerediciones.com/cueva.php

[19]De feito foi o padriño da primeira filla do matrimonio que, para máis datos, levou o nome del: Alejandra (Compostela, 1859).

[20]No ministerio republicano estaba Eduardo Chao.

[21]Corresponde ao número 1 925, o que dá idea da impresionante obra daquela redacción que capitaneaba Compañel.

[22] En 1883 mudaron os talleres e oficinas á Porta do Sol nº 3. Coidamos que tras  M. Fernández Dios pasou á dirección o seu fillo, Eudoro Fernández (quen sufriu a persecución, pola mesma causa que afectaba a Ricardo Mella e Indalecio Armesto, do Ministro de Estado en 1884, José Elduayen) e, posteriormente contra o 1900, aparece Miguel Fernández Lema, neto do fundador. Eis unha sucesión familiar.

[23]Semella que durante un breve período simultanearon a publicación de La Concordia ás tardes e El Pueblo Gallego ás mañás, xa ambas baixo a propiedade da Editorial Vigo S. A.

[24]O vello e derruído local da imprenta foi hai ben pouco edificado para erguer o Colexio Oficial de Arquitectos.

Esta entrada foi publicada en Rexurdimento e etiquetada , , , , , , , , , , , , . Garda a ligazón permanente.